منابع جلسات هفتگی کتاب مقدس

 در اینجا می‌توانید طیف وسیعی از موضوعات آموزشی را برای جلسات گروهی مطالعه کتاب مقدس دانلود و از آنها استفاده کنید. این مجموعه‌ها و دوره‌ها بر اساس موضوعات مختلف کتاب مقدس جمع آوری شده است.
  هدف این است تا منابع بیشتری به این مجموعه افزوده شود، کمکهای مالی شما می‌تواند ما را در این امر یاری کند.

...

تعالیم مسیح

مجموعه‌ای شامل سه جلسه جهت درک بهتر خشنودی، امید، و آرامش در زندگی.

بازبینی و دانلود

تحول در زندگی

فرصتی برای اندیشیدن در مورد واکنش به مسائل روزمره زندگی. – شامل چهار جلسه

بازبینی و دانلود

مسیح کیست

نگاهی به چهار ویژگی مسیح: امید، فیض، هدف، حقیقت؛ فرصتی برای شناخت و کاربرد

بازبینی و دانلود