رازگاه . . .

این برنامه برای دسترسی به اطلاعت کتاب مقدس در گوشی همراه تدوین شده و نیاز به ارتباط با شبکه اینترنت دارد.
و شامل ترجمه‌های مختلف کتاب مقدس، تفسیر کاربردی، تفسیر مک دونالد، و مجموعه‌ای از اطلاعات مندرج در کتاب مقدس است.

 • انجیل متی
 • انجیل مرقس
 • انجیل لـوقـا
 • انجیل یوحنا
 • اعمال رسولان
 • رومـیـان
 • اول قرنتیان
 • دوم قرنتیان
 • غـلاطـیـان
 • افـسسـیـان
 • فیلیپیـان
 • کـولسیـان
 • اول تسالونیکیان
 • دوم تسالونیکیان
 • اول تیموتائوس
 • دوم تیموتائوس
 • تـیتـوس
 • فیلیـمـون
 • عبرانیان
 • یعقوب
 • اول پطرس
 • دوم پطرس
 • اول یوحنا
 • دوم یوحنا
 • سوم یوحنا
 • یهودا
 • مکاشفه یوحنا
 • پیدایش
 • خروج
 • لاویان
 • اعداد
 • تثنیه
 • یوشع
 • داوران
 • روت
 • اول سموئیل
 • دوم سموئیل
 • اول پادشاهان
 • دوم پادشاهان
 • اول تواریخ
 • دوم تواریخ
 • عزرا
 • نحمیا
 • استر
 • ایوب
 • مزامیر
 • امثال سلیمان
 • جامعه
 • غزل غزلها
 • اشعیا
 • ارمیا
 • مراثی ارمیا
 • حزقیال
 • دانیال
 • هوشع
 • یوئیل
 • عاموس
 • عوبدیا
 • یونس
 • میکاه
 • ناحوم
 • حبقوق
 • صفنیا
 • حجی
 • زکریا
 • ملاکی