اطلاعات روزانه

*

*عیسی مسیح تو را می‌فهمد

نگارش: کیا حدائقی

شاگردان گریختند

نگارش: کیا حدائقی

غوغای در باغ و حاکمیت عیسی

نگارش: کیا حدائقی

ای رفیق

نگارش: کیا حدائقی

ممارست در دعا

نگارش: کیا حدائقی

روح مشتاق است اما جسم ناتوان

نگارش: کیا حدائقی

خواهش عیسی از پدر

نگارش: کیا حدائقی

سهیم شدن در رنج مسیح

نگارش: کیا حدائقی

اعتماد به نفس کاذب

نگارش: کیا حدائقی

شام خداوند

نگارش: کیا حدائقی

محبت عیسی به یهودا

نگارش: کیا حدائقی

صرف شام آخر با عیسی مسیح

نگارش: کیا حدائقی

نگاه یهودا به مرگ عیسی مسیح

نگارش: کیا حدائقی

نگاه درست به مرگ عیسی مسیح

نگارش: کیا حدائقی

شما چگونه مسافری هستید؟

نگارش: کیا حدائقی

امید

نگارش: کیا حدائقی

پیروی از عیسی مسیح

نگارش: کیا حدائقی

جاده زندگی

نگارش: کیا حدائقی

شریعت در کلیسا

نگارش: کیا حدائقی

کلمه خدا انسان شد

نگارش: کیا حدائقی

زندگی خدا پسندانه

نگارش: کیا حدائقی

برو و دیگر گناه مکن

نگارش: نگین حدائقی

پیـروزی

نگارش: کیا حدائقی

غلبه بر دلسردیهای زندگی

نگارش: کیا حدائقی

به آنسوی دریا برویم

نگارش: کیا حدائقی

آب حـیات

نگارش: کـیا حدائـقی
تعداد نظرات »