« نام مورد نظر خود را از فهرست شاگردان مسیح انتخاب کنید! »


شاگردان مسیح . . .

این صفحه شامل شرح حال مختصری در ارتباط با زندگی و عملکرد هر یک از شاگردان مسیح می‌باشد. سعی شده است تا حد ممکن از اطلاعات موجود در کتاب مقدس استفاده شود؛ چنانچه برای آگاهی بیشتر، شرح حالی خارج از کتاب مقدس آمده است به آن اشاره شده است. لازم به ذکر است که تمامی مطالب و توضیحات مرتبط با شاگردان مسیح بر اساس نامهای موجود در ترجمه قدیم کتاب مقدس در این فهرست قرار داده شده است.
نام مورد نظر خود را از روی فهرست نام شاگردان انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید تا اطلاعات موجود در ارتباط با نام مورد نظر شما قابل رؤیت شود.